RAVİ
Enes

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez, yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak şehid böyle değil. O, mazhar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp on kere şehit olmayı temenni eder" Bir rivayette şu ziyade mevcut: "... Şehid hariç, o, şehidlik sebebiyle mazhar olduğu üstünlükler ve kerametler sebebiyle... (dönmek ister)"

KAYNAK
Buhari, Cihad 5, 21; Müslim, İmaret 108, 109, (1877); Tirmizi, Fedailu'l-Cihad 13, (1643); Nesai, Ci


YÂ MUHAMMED MUSTAFA


Geldi gönül evine
Ruhum gayet sevine
Nuru oldu bir ayna
Yâ Muhammed Mustafa

Dikkat edin sözüme
Hem can oldu özüme
Bakamadım yüzüne
Nur Muhammed Mustafa

Pirim bana dur dedi
Vahid ismi vur dedi
Nurdan nuru gör dedi
Nuru Allah Mustafa

Acep bana ne oldu
Tende canım o oldu
Yerler gökler yok oldu
Kaldı Muhammed Mustafa

Çıksam Musa turuna
Canım versem uruna
Bakamadım nuruna
Yâ Muhammed Mustafa

Nuru beni mest eder
Bazı bazı hast eder
Mücahid seni vasf eder
Yâ Muhammed Mustafa

Mücahid yine ayıldı
Kaderine kayıldı
Görünce seni bayıldı
Yâ Muhammed Mustafa (S.A.V.)